گالری چندرسانه ای

معرفی محصول به مشتری توسط غرفه دارمعرفی محصول به مشتری توسط غرفه دار
حضور گروه آموزش مجازی بیان نو در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند. نمایشگاه بین المللی مشهد
لوح تقدیر نمایشگاهلوح تقدیر نمایشگاه
نمای نزدیک لوح تقدیر نمایشگاه به گروه آموزش مجازی بیان نو
لوح تقدیر نمایشگاهلوح تقدیر نمایشگاه
دریافت لوح تقدیر حضور در نمایشگاه به آقای شریف آبادی از جناب آقای دکتر آل شیخ معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد
جذابیت محصول برای مشتریجذابیت محصول برای مشتری
حضور گروه آموزش مجازی بیان نو در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند. نمایشگاه بین المللی مشهد