گالری چندرسانه ای

تولید محتوای تعاملی دوره روان خوانی قرآن کریم
نمونه تولید محتوای تعاملی به سفارش معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد
تولید محتوای آشنایی دانشجویان بدوالورود به دانشگاه به سفارش دانشگاه فردوسی مشهد.