گالری چندرسانه ای

تولید محتوای آشنایی دانشجویان بدوالورود به دانشگاه به سفارش دانشگاه فردوسی مشهد.