گالری چندرسانه ای

لوح تقدیر نمایشگاهلوح تقدیر نمایشگاه
نمای نزدیک لوح تقدیر نمایشگاه به گروه آموزش مجازی بیان نو
لوح تقدیر نمایشگاهلوح تقدیر نمایشگاه
دریافت لوح تقدیر حضور در نمایشگاه به آقای شریف آبادی از جناب آقای دکتر آل شیخ معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد
جذابیت محصول برای مشتریجذابیت محصول برای مشتری
حضور گروه آموزش مجازی بیان نو در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند. نمایشگاه بین المللی مشهد
غرفه بیان نو نماینده پارک علم وفناوریغرفه بیان نو نماینده پارک علم وفناوری
حضور گروه آموزش مجازی بیان نو در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند. نمایشگاه بین المللی مشهد